28<3 7 <3 2013

Đêm rồi, yên lặng ghê! Phòng vắng, máy đang phát I will always love you! Giọng Whitney Houston ấm thế! Ôm chăn, thoảng một mùi hương quen, vào tận trong mơ, có lẽ! Thương vô cùng người ơi, thương để tận nơi đáy tim, k dám nhìn vào, sợ đáy tim tỉnh giấc, rồi lại ru hoài chẳng ngủ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s